Безплатна доставка за гр. София до офис на Спиди

Политика за защита на личните данни

Политика за администриране и боравене с лични данни

 Декларация за поверителност на личните данни

„МЕДИКА МАРКЕТ“ ООД

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на Дрогерия МЕДИКА МАРКЕТ, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

В тази Декларация за поверителност на личните данни, се обяснява каква информация събираме за Вас, защо и как използваме информацията, както и Вашите права във връзка с предоставената ни информация.

 КОИ СМЕ НИЕ ?

„МЕДИКА МАРКЕТ“ ООД е регистрирано съгласно законите на Република България и вписано с ЕИК 203993274 в Търговския Регистър към Агенция по вписванията (наричано по-долу за краткост „МЕДИКА МАРКЕТ“). „МЕДИКА МАРКЕТ“ е дружество, чиито основен предмет на дейност е свързан с онлайн търговия с медицински изделия (ДРОГЕРИЯ).

 ДАННИ ЗА КОНТАКТ СЪС „МЕДИКА МАРКЕТ“:

Местоположение: Република България, гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Св. София“ № 2, ет. 2, офис 14.

Телефон: 0886 361 360

Ел. поща: office.medicamarket@gmail.com

Интернет страница: www.medicamarket.bg

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ / СЛУЖИТЕЛЯ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ:

С нашето Длъжностно лице по защита на данните / Служителя по защита на данните можете да се свържете на следните координати:

Ел. поща: office.medicamarket@gmail.com

Тел: 0886 361 360

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КОИТО СПАЗВАМЕ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние в „МЕДИКА МАРКЕТ“ осъзнаваме отговорността, която носим за сигурността на Вашите лични данни. Винаги целим да обработваме и управляваме Вашите лични данни по прозрачен за Вас начин, поради което спазваме следните принципи:

· Обработваме личните Ви данни за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност; или за специфични цели, които изрично сме споделили с Вас; или за цели, за които сте предоставили Вашето съгласие;

· Стремим се да събираме минимално необходимото количество данни;

· Поддържаме личните Ви данни точни и актуални;

· Когато вече нямаме необходимост от Вашите лични данни, ние ги изтриваме или анонимизираме, така че да не позволяват установяване на самоличността Ви.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Съгласно Общият регламент за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

Следователно лични данни представляват не само Вашите имена и ЕГН, но също така Вашия домашен адрес, имейл, телефонен номер и др.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ЗА ВАС?

Категория лични данни:

· три имена и ЕГН (или друг идентификационен номер, когато е приложимо);

· адрес, телефон и имейл за кореспонденция;

· история и информация във връзка със сключените договори с Вас;

· когато е приложимо, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с уговорени плащания по банков път от и към „МЕДИКА МАРКЕТ“;

· потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница, поддържана от „МЕДИКА МАРКЕТ“);

· информация за използваното крайно електронно устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страница, поддържана от „МЕДИКА МАРКЕТ“, в случай че се използват “cookies” технологии.

ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ, ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЕДИНСТВЕНО ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

· сключване и изпълнение на договори между Вас и „МЕДИКА МАРКЕТ“;

· изготвяне и изпращане на фактурите за продуктите и услугите, които използвате при нас;

· администриране на интернет-страници, поддържани от „МЕДИКА МАРКЕТ“;

· гарантиране на сигурността на обектите на „МЕДИКА МАРКЕТ“;

· осъществяване на кореспонденция относно продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби и предложения;

· изпълнение на задължения на „МЕДИКА МАРКЕТ“, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и за изпълнение на всички други нормативни задължения на „МЕДИКА МАРКЕТ“.

ОСНОВАНИЕТО, КОЕТО НИ ДАВА ПРАВО ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ, Е:

Изпълнение на договор
Обработването на Вашите данни е необходимо за сключването и изпълнението договорите между Вас и „МЕДИКА МАРКЕТ“.
Законово задължение на администратора
Обработването на Ваши данни е необходимо и с оглед спазването на законовите задължения на „МЕДИКА МАРКЕТ“ по Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,  съдържащи задължения по отношение на „МЕДИКА МАРКЕТ“.
Легитимен интерес на администратора
Данните, които се събират от „бисквитките“ на нашите интернет-страници, се обработват с оглед подобряване на услугите, които Ви предоставяме.

ДОБРОВОЛНОСТ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО

„МЕДИКА МАРКЕТ“ обработва Вашите лични данни за целите на сключените договори с Вас, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения. Предоставянето на лични данни е доброволно. В случай на отказ да бъдат предоставени, „МЕДИКА МАРКЕТ“ няма да бъде в състояние да сключи или изпълни вече сключен с Вас договор..

КОИ ВЪНШНИ ОРГАНИЗАЦИИ/ЛИЦА ИМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ „МЕДИКА МАРКЕТ“?

„МЕДИКА МАРКЕТ“ не предоставя Ваши лични данни на външни организации/лица, преди да се увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на данните, като се стреми да осъществява строг контрол за изпълнение на тази цел.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели:

  • физическите лица, за които се отнасят данните;

  • на органи, институции и лица, по отношение на които сме задължени да предоставим лични данни по силата на приложимото законодателство (НОИ, НАП, МВР и др.);

  • на наши бизнес контрагенти, обработващи лични данни, с които сме сключили споразумение за поверителност, при спазване приложимото законодателство за защита на личните данни, включително:

  • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер;

  • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

  • лица, извършващи финансово счетоводни услуги;

  • лица, предоставящи външни консултантски услуги в различни сфери.

  • на банки, доколкото е необходимо за изплащане на дължимите възнаграждения;

  • на служителите на „МЕДИКА МАРКЕТ“ , упълномощени да осъществяват обработване на документи, съдържащи лични данни само и единствено във връзка с изпълнение на служебните им задължения.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЪРЖАВА ИЗВЪН ЕС

„МЕДИКА МАРКЕТ“ не предоставя Вашите лични данни на държави извън ЕС.

В случай че „МЕДИКА МАРКЕТ“ вземе решение за предаване на личните Ви данни извън ЕС, Вие ще бъдете уведомени за това.

Всяко предаване ще се извърши съобразно изискванията на Общия регламент за защита на лични данни: при наличие на решение за адекватност на Европейската комисия, при спазване на одобрени от компетентен орган подходящи гаранции или задължителни фирмени правила.

Извън горепосочените случаи „МЕДИКА МАРКЕТ“ може да предаде Вашите лични данни на държави извън ЕС, само доколкото Вие сте дали съгласието си или предаването е необходимо за сключване/изпълнението на договори между Вас и „МЕДИКА МАРКЕТ“ или договори, сключени във Ваш интерес.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ

„МЕДИКА МАРКЕТ“ обработва Вашите лични данни само за периода, който е необходим за реализиране на целта, за която са събрани.

След реализиране на целта „МЕДИКА МАРКЕТ“ прекратява обработката на данните, като по изключение ги съхранява до окончателното уреждане на всички финансови отношения и/или изтичане нормативно определените минимално изискуеми срокове, предвидени в действащото законодателство: Кодекса на труда, Кодекса на социалното осигуряване, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за счетоводството, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за задълженията и договорите и други закони, в които е предвиден минимален срок за съхранение.

Например: Ведомостите за заплати се съхраняват за срок от 50 г., документите за данъчен контрол за срок от 10 г., записите от видеонаблюдение за срок до 2 месеца. Документите с лични данни, за които не е предвиден специален срок, се съхраняват до изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на съдебни претенции (5 години), с оглед възможността да се предоставят необходимите документи за изясняване на правния спор.

При изменения в националното законодателство, касаещи посочените по-горе срокове, „МЕДИКА МАРКЕТ“ ще се съобрази с действащите нормативни изисквания.

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА СЛЕДНИТЕ:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме Вашите лични данни, Вие имате следните права:

Право на достъп

Вие имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „МЕДИКА МАРКЕТ“ и право на достъп по всяко време до личните си данни.

Право на преносимост

Вие имате право да поискате от „МЕДИКА МАРКЕТ“ личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим.

Важно е да имате предвид, че това право е приложимо само, когато:

· Обработването е въз основа на Вашето съгласие;

· Обработването се извършва във връзка с изпълнението на даден договор;

· Обработването се извършва посредством автоматизирани средства;

Право на коригиране

Вие имате право да поискате от „МЕДИКА МАРКЕТ“ да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Вие имате право да поискате от „МЕДИКА МАРКЕТ“ личните Ви данни да бъдат изтрити.

Важно е да имате предвид, че това право е приложимо само, когато е налице някое от следните основания:

· личните Ви данни повече не са необходими във връзка с целите, за които сме ги събрали;

· оттеглите съгласието, което преди това сте ни предоставили дали за обработката на личните Ви данни, и вече нямаме друго законово основание за обработването им;

· изразите пред нас възражението си срещу обработването на лични Ви данни за целите на директния маркетинг;

· изразите пред нас възражението си срещу обработването на лични Ви данни за легитимните интереси на „МЕДИКА МАРКЕТ“ и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество (като например подобряване на потребителско изживяване на интернет страница);

· личните данни не се обработват законосъобразно;

· вашите лични данни трябва да бъдат изтрити с оглед спазване на закона.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да поискате от „МЕДИКА МАРКЕТ“ да ограничи обработването на личните ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани;

Важно е да имате предвид, че това право е приложимо само, когато е налице някое от следните основания:

· не считате, че личните данни, които обработваме, са точни и актуални;

· личните данни не се обработват законосъобразно, но вместо изтриване, Вие желаете да ограничим обработването им;

· ние вече не се нуждаем от Вашите лични данни за целите, за които сме ги събрали, но Вие изисквате данните с цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

· Вие сте възразили на обработването на Вашите лични данни и очаквате потвърждение за това дали интересите Ви във връзка с подобно възражение имат преимущество пред легитимните основания за обработването на данните Ви.

Оттегляне на съгласие

Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора, в случай че данните Ви се обработват само въз основа на съгласие.

Право на възражение

Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка, като например директен маркетинг (включително срещу непоискани рекламни съобщения).

Право да не бъдете обект автоматизирано вземане на решения

Вие имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране.

Автоматизирано вземане на решения означава, че определени решения се вземат автоматично без човешка интервенция.

Ако възнамеряваме да използваме подобни методи, ние ще Ви информираме и ще Ви предоставим възможност предварително да изразите възражението си срещу такава обработка. Освен това Вие сте свободни да се свържете с нас за допълнителна информация относно подобно обработване.

Право на жалба до надзорния орган

В случай, че смятате, че не обработваме Вашите лични данни законосъобразно, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, Вие имате право да подадете жалба направо пред Комисията за защита на личните данни, както и имате право на съдебна защита.

Адресът за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни е: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

КАК МОГА ДА ПОЛУЧА СЪДЕЙСТВИЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА СИ?

Необходимо е да попълните искане по Образец, който ще получите след като отправите искане на посочените в началото данни за контакт на „МЕДИКА МАРКЕТ“ или посочените данни за контакт на Длъжностно лице по защита на данните/Служителя по защита на данните.

БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

Също така може да събираме данни за вас чрез използването на "бисквитки" и други технологии. Това може да се случи, когато посетите нашата интернет страница или страница на трети лице. Използването на бисквитки в интернет страницата цели да Ви предостави по-полезно и интересно съдържание за Вас.

По правило бисквитките не събират лична информация, но в случай че се съберат такива, ние ще третираме тези данни в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.

Данните, които събираме за Вас чрез бисквитки, биха могли да са следните:

· времето, прекарано на интернет страницата;

· информация за браузъра и операционната система на устройството ви;

· IP адреса на устройството, което използвате;

· интернет страниците ни, които посещавате;

· връзките, които използвате, докато използвате нашата страница.

От използването на „бисквитките” зависи функционалността на нашата интернет страница, но има и "бисквитки", които можете да откажете или блокирате, без да се отрази на функционалността на интернет-страницата.

От настройките на браузъра си можете да видите всички „бисквитки“, които към момента се използват на интернет-страницата ни, както и информация кога е създадена конкретната „бисквитка“ и кога се изтрива.

Повече информация за управление на бисквитките

www.allaboutcookies.org е полезен ресурс с много подробна информация за бисквитките и как да ги управлявате.

Отказ от използване на бисквитки

Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои настройки всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Ако желаете да заявите отказ от използването на бисквитки във Вашия браузър, може да направите това чрез настройките на Вашия бразуър и чрез инсталирането  Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Настоящата Декларация за поверителност е приета в съответствие с Политиката за защита на личните данни № 1 / 25.05.2018 г. и е утвърдена със Заповед на законния представител на „МЕДИКА МАРКЕТ“.

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите Ви по взаимно съгласие.